• Ajani

  Plasingsproses

  Besoek hulle webblad by www.ajani.co.za

  Studente moet gedurende die voltooiing van hul institusionele opleiding by Sol-Tech skriftelik by Ajani (Sol-Tech se plasingsmaatskappy) vir plasing by ʼn werkgewer aansoek doen. Voor die voltooiing van die institusionele opleiding sal Ajani aan elke student in elke betrokke werkswinkel ʼn volledige induksie met betrekking tot die plasingsprosedure voorlê.

  Na afloop van die institusionele opleiding by die kollege, staan Ajani studente by met plasing by SETA-goedgekeurde werkgewers vir die praktiese deel van hulle kursus. Die student moet na die voltooiing van sy institusionele opleiding ʼn afspraak met Ajani maak om die finalisering van die plasingsproses verder in detail te bespreek, asook die vereiste dokumentasie inhandig wat benodig word vir die registrasie van ʼn SETA-vakleerlingkontrak.

  Studente word ook bygestaan met hul aansoeke vir die aflê van ʼn finale artikel 26-vaktoets. Ajani verskaf beide hierdie dienste eksklusief en gratis aan Sol-Tech studente.

  Plasings – Belangrik om te weet

  ʼn Werkgewer is ʼn persoon (besigheid) uit die industrie wat by ʼn SETA geakkrediteer is en wat studente kontraktueel vir indiensopleiding in diens neem. Studente is verplig om vir die duur van die kontrak by die werkgewer se ooreenkoms te hou, behalwe waar die werkgewer hom aan moontlike onbillike arbeidspraktyke mag skuldig maak, waarmee Ajani dan binne hul vermoë studente met paslike optrede sal adviseer en bystaan.

  Studente moet Sol-Tech se institusionele kursus suksesvol voltooi en reeds sy/haar volledige, nasionaal erkende N2 of ekwivalente kwalifikasie in besit hê alvorens ʼn student vir plasing by ʼn werkgewer oorweeg kan word.

  Indien ʼn student nie sy/haar N2 of ekwivalente kwalifikasie aan die einde van die institusionele program by Sol-Tech verwerf het nie, maar steeds kies om te gaan werk, is die student self verantwoordelik vir die verkryging van ʼn relevante werkgewer asook die registrasie van hul vakleerlingkontrak. Indien studente kies om van Ajani se dienste gebruik te maak, moet hulle vooraf aan al die daargestelde vereistes voldoen.

  Studente word slegs by werkgewers geplaas wat SETA-goedkeuring vir die relevante betrokke ambag het. Studente wat onafhanklik en op eie inisiatief by ʼn werkgewer begin werk (selfs met die nodige minimum kwalifikasies), het self die verantwoordelikheid om seker te maak dat die werkgewer aan al die akkreditasievereistes voldoen en Ajani aanvaar geen verantwoordelikheid vir hierdie proses nie. Studente sal dan ook self verantwoordelik wees om vakleerlingkontrakte te beding. Hou in gedagte dat ʼn aanstellingsbrief by ʼn werkgewer nie ʼn vakleerlingkontrak is nie, en ook nie impliseer dat die werkgewer van voorneme is om ʼn wettige vakleerlingkontrak met die student te sluit nie. ʼn Vakleerlingkontrak kan net met die tussenbeidetrede van die betrokke SETA geskied.

  Indien ʼn student egter wel sy eie werkgewer verkies, moet Ajani dadelik daarvan in kennis gestel word om te verseker dat die betrokke werkgewer die nodige SETA-goedkeuring het sodat die student se praktiese werkstyd by die werkgewer amptelik vir hom/haar krediete kan verdien.

  Geen werksure en ondervinding wat die student se vakleerlingkontrak voorafgegaan het, voor die amptelike vakleerlingkontrak met die SETA gesluit is, sal by die sluiting van die kontrak deur die SETA in aanmerking geneem word nie. Die enigste korting van tyd wat toegestaan word, is vir amptelike opleiding wat by Sol-Tech plaasgevind het.

  Ajani plaas studente landswyd, waar werk beskikbaar is, binne die grense van Suid-Afrika. Geen praktiese werkstyd buite die landsgrense sal geldig wees nie.

  Die vind van ʼn alternatiewe werkgewer (wanneer studente nie Ajani se aanbod van werkgewer aanvaar nie) en/of hervestiging daarvan binne die grense van die land is die student se eie verantwoordelikheid en vir sy/haar eie rekening.

  Indien ʼn student ʼn plasing wat deur Ajani gereël is, van die hand wys of deur ʼn werkgewer (soos deur Ajani voorsien) ontslaan word, of die student bedank by die werk (soos deur Ajani voorsien), sal Ajani en Sol-Tech ook daarvan vrygestel wees om die student weer by ʼn werkgewer te plaas. Die student is dan self verantwoordelik vir die oordra van sy/haar kontrak asook  om sy/haar eie werkgewer te werf.

  ʼn SETA-vakleerlingkontrak word tussen die betrokke SETA-goedgekeurde werkgewer en die student gesluit en neem op die dag van die plasing ‘n aanvang. ʼn Tydperk van ongeveer 85 weke moet by die werkgewer voltooi word voordat ʼn student vir ʼn vaktoets kan aansoek doen. Verskillende terme en voorwaardes is van toepassing op verskillende ambagte.

  ʼn Logboek moet gedurende die student se praktiese werkstyd bygehou word en sal deur Sol-Tech voorsien word. Hierdie logboek word gedurende die institusionele opleiding by Sol-Tech deur beide die lektore en student afgeteken, asook tydens die praktiese tydperk deur ʼn toepaslik gekwalifiseerde persoon.

  Vaktoetsproses

  Die koste verbonde aan vaktoetsvoorbereiding en vaktoetse self is nie by Sol-Tech se fooie ingesluit nie en die studente is addisioneel daarvoor verantwoordelik.

  Na voltooiing van ongeveer 80% van die praktiese indiensopleiding sal Ajani die vakleerling kontak ten einde reëlings te bespreek om ʼn finale vaktoets af te lê.

  Ajani dien die vakleerling se dokumentasie in by die SETA. Die SETA kontak die vaktoetssentrum vir ʼn beskikbare vaktoetstyd- en datum. Die vakleerling word dan deur Ajani gekontak met sy vaktoetsdatum.

  By die ontvangs van ʼn vaktoetsdatum moet die vakleerling self twee weke vaktoetsassessering/voorbereiding met Sol-Tech reël. Die twee weke voorbereiding/evaluering is gratis, maar nie voldoende vir volle voorbereiding nie. Die twee weke evaluering sluit studente uit wat op permanente basis by werkgewers aangestel is, of anders gestel, daar waar werkgewers studente se formele opleiding by Sol-Tech oorgeneem het. Die vakleerling moet ook die eksterne vaktoetssentrum vir enige verdere voorbereiding en finale vaktoetskoste vergoed.

  Die vakleerling gaan skryf sy vaktoets en ontvang sy uitslae by die toetssentrum. Ajani ontvang ook ʼn afskrif van die student se uitslae.

  Die NAMB (National Artisans Moderating Body) en QCTO (Quality Council for Trades and Occupations) is verantwoordelik vir die uitreik van die vakleerling se rooiseël-sertifikaat. Ajani ontvang die sertifikaat en stel die vakleerling in kennis, of die sertifikaat word aan die betrokke SETA gestuur wat dit aan die student sal pos.

   

  Vaktoetse: Belangrik om te weet

  Let asseblief daarop dat ʼn vakleerlingkontrak vir ongeveer 4 jaar geldig is en dat vaktoetse voor die verstryking van dié tydperk afgelê moet word.

  Neem asseblief kennis: Vanaf 1 Oktober 2013 het die landskap ten opsigte van die artikel 13- en artikel 28-rooiseëlkwalifikasie radikaal verander. Daar word nie meer onderskeid tussen die artikel 13- en 28-sertifikate getref nie. Dit gaan nou artikel 26D genoem word.   

  Vir meer inligting rakende die artikel 26D-rooiseëlkwalifikasie, klik asseblief hier.