AFRIKAANS

Hierdie beleid is van toepassing op die Sol-Tech domein (sol-tech.co.za), en alle subdomeine wat deel vorm van hierdie webblad.

Jou inligting is vir ons belangrik. Enige verwysing na inligting in hierdie besluit sluit alle persoonlike inligting ook in. Sol-Tech neem alle redelike stappe en industriestandaarde om jou inligting te beskerm, alhoewel daar in gedagte gehou moet word dat die oordra van persoonlike inligting op die internet nie altyd 100% veilig is nie. Sol-Tech gaan nie jou inligting met enige derde partye deel nie, tensy daar toestemming daartoe verleen is.

Jou inligting moet toeganklik wees vir personeel wat die webblad administreer. Die Wet spesifiseer dat ons gestoorde inligting moet beskikbaar maak. Jou inligting word as openbare inligting beskou wanneer dit bekend gemaak word in ‘n openbare profiel, forums, of enige van die internet domeine wat aan Sol-Tech behoort, soos hierbo genoem. Al hierdie inhoud word beskikbaar gestel onder die GNU Algemene Openbare Lisensie, tensy anders aangedui.

Alle skakels, IP-adresse en andere word as deel van die bediener se normale werking opgeneem vir statistiese doeleindes. Die webblad maak verder gebruik van koekies om intekenpogings, aanlyn sessies en ook anonieme webbladverkeer te monitor, en is tot voordeel van die gebruiker.

Indien jy enige navrae het rakende die gebruik van persoonlike inligting of die praktyke hierbo bespreek, kontak Sol-Tech gerus by
navrae@sol-tech.co.za.

ENGLISH

This policy is applicable to the Sol-Tech domain (sol-tech.co.za) and all subdomains that form part of this domain.

Your information is very important to us. Any reference to information in this policy also include personal information. Sol-Tech takes all reasonable steps and industry standards to protect your information, although you need to take into consideration that all information transmitted over the internet, may not always be 100% safe. Sol-Tech will not provide your information to any third parties unless we have permission to do so.

Your information will be accessible to the people that administer the website. The Law states that we may be permitted to share the information stored on our domains. The information you make public on your public profile, forums or any other internet domain of Sol-Tech, will be regarded as public information. All this information is made available under the GNU General Public License, unless stated otherwise.

All links, IP addresses and more are collected as part of the normal functioning of the internet server and are only used for statistical matters. The website also makes use of cookies to track logins, sessions, and to collect anonymous traffic, and are to the benefit of the user.

If you have any queries regarding the use of personal information of the practices described above, please don’t hesitate to contact Sol-Tech at navrae@sol-tech.co.za.