• Studielenings

  Studente en ouers/voogde is primêr verantwoordelik vir die vooruitbetaling van die volle kursusgelde, en moet vroegtydig by finansiële instellings vir finansiering aanklop. Sol-Tech bied geen opsies ten opsigte van afbetaling nie, dit moet asseblief vooraf met eksterne finansiële instellings ooreengekom word.

  Indien ʼn Sol-Tech student vir ʼn rentevrye studielening by Helpende Hand wil aansoek doen, moet òf hy/sy, òf sy/haar ouers of wettige voog ʼn opbetaalde lid van Solidariteit of ondersteuner van Helpende Hand wees. ʼn Kriteriapunt word aan elke aansoek toegeken en rentevrye studielenings word drie keer per jaar daarvolgens toegestaan. Fondse is egter beperk en voornemende studente moet betyds aansoek doen.

  Sodra ʼn aansoek goedgekeur is, word ʼn gesubsidieerde rentevrye studielening toegestaan. Indien ʼn student sy/haar studies staak, is die volle bedrag wat toegeken is, onmiddellik terugbetaalbaar. Wanneer studente hul formele kwalifikasies voltooi het, moet terugbetaling ook geskied.

  Vir enige navrae oor beurse of lenings, stuur ʼn e-pos aan Ansonelle Lottering by ansonelle@helpendehand.co.za of besoek:

  logo

   

  Raadpleeg asseblief die kollege telefonies vir inligting oor die jongste kursusgelde.

  Na suksesvolle keuring moet ʼn minimum registrasiefooi en ʼn sitplekfooi so gou moontlik in Sol-Tech se rekening inbetaal word. Daar is twee opsies vir die betaling van die res van die kursus. Opsie een behels die volle betaling in kontant en opsie twee behels eksterne finansiering van die kursus. N1 en die eerste fase van die werkswinkels is twee weke voor die aanvang van die kursus betaalbaar, maar nie later as die dag waarop die student by Sol-Tech begin studeer nie. Hierdie betaling, of die bewys van die finansiering daarvan, dien saam met die sitplekfooi as die reservering van die student se plek in die kursus en daarom is dit wenslik om sou gou moontlik die metode van betaling met die kollege te finaliseer. Die tweede premie is betaalbaar wanneer die student vir N2 registreer. Die derde premie is betaalbaar wanneer die student die tweede fase betree en die laaste premie met die aanvang van die laaste werkswinkelfase. Elke kursus se fases en die datum van premie-betaling is volgens ʼn gelyke aantal weke geskeduleer en verwys nie noodwendig na die fisiese skedulering binne die kursus nie. Die betaling geskied binne die eerste week van die “fase”, met uitsondering van die eerste premie wat N1 en fase 1 van die werkswinkels insluit en voor die aanvang van studies betaalbaar is.

  Let asb. daarop dat geen student toegelaat sal word om klasse by te woon indien die kursusgelde nie op die vasgestelde tyd betaal is nie.

  Finansiering 

  Intelento en Eerste Nasionale Bank (FNB) is onder andere maatskappye wat die finansiering namens Sol-Tech behartig. Sol-Tech ontvang egter geen kommissie hiervoor nie en het dit hierdie diens bloot tot voordeel van die student onderhandel. Dit staan u egter vry om enige ander instansie vir finansiering te gebruik.