Gereelde vrae en antwoorde

Hoe skryf ek in as student van Sol-Tech?
'n Voornemende student moet op Sol-Tech se webblad aansoek doen by www.sol-tech.co.za om die keuringstoets te kom skryf by een van die opedae of inligtingsessies. Alle voltooide kwalifikasies en gewaarmerkte afskrifte van die ID-dokument en kwalifikasie dokumente moet saam die aansoek elektronies gelaai word. Die keuringstoets is 'n vereiste vir toelating tot studies by Sol-Tech.

DOEN AANSOEK

Watter skoolvakke is tot my voordeel?
Wiskunde (nie geletterdheid nie) en Wetenskap op Graad 12, N3 of NQF vlak 4 sal voordelig wees om die teoretiese fase se finalisering te versnel deur middel van erkenning van relevante vorige leer intervensies.

TOELATINGSVEREISTES

Waar is die onderrig departement?
Die onderrig departement is geleë op die gronde van Hoër Tegniese Skool (HTS) Tuine in Pretoria Tuine, 1020 Commercial weg, Tuine.

KONTAK ONS

Is daar aand klasse beskikbaar?
Geen aandklasse word aangebied nie, studente kan by enige ander erkende instelling die vakke na-ure voltooi.
Ek benodig 'n bevestiging van studies / registrasie brief
As u 'n bevestigingsbrief vir die bank, Helpende Hand, medies, Visa of enige ander rede benodig kan u navrae daarvoor rig aan navrae@sol-tech.co.za. Gebruik asseblief die student se volle name en studentenommer as verwysing in u versoek. Briewe word slegs verskaf na betalingsbewyse vir studies ontvang is.

KONTAK ONS

Ek het 'n navraag oor 'n Rooiseël aangeleentheid, wie kontak ek?
Vir enige Rooiseël of werkgewer/plasing verwante navrae kontak Ajani by info@ajani.co.za of 012 111 0292.

AJANI

Wie kontak ek in verband met eksamen uitslae en vakke?
Vir teoretiese fase verwante navrae kan u die onderrig departement skakel by 012 755 5255/7118/5687. Vir enige ander navrae kan u die administratiewe departement skakel by 0861 999 880.
Hoe kanselleer ek my studies?
Studente wat hul studies staak moet skriftelik aandui deur 'n stakingsvorm te voltooi en aan Sol-Tech te e-pos by navrae@sol-tech.co.za. Alle fooie is betaalbaar wanneer 'n student reeds klas begin bywoon het.

STAKINGSVORM

Bied Sol-Tech kort kursusse aan?
Alle kursusse wat tans deur Sol-Tech aangebied word is voltyds, tans word daar nie enige kortkursusse aangebied nie.

STUDIERIGTINGS

Is daar ander kampusse in die land bv. Kaap?
Vanaf 2019 bied Sol-Tech ’n oorbruggingsprogram in vyf dorpe regoor Suid-Afrika aan.

Dié unieke oorbruggingsprogram van Sol-Tech is spesifiek ontwikkel om aan diegene wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes tot ambagsopleiding voldoen nie, die nodige relevante onderrig te laat deurloop om sodoende toegang tot ambagsopleiding by die kollege te verkry. Die studente gaan die basiese beginsels van relevante vakke soos Wiskunde, Wetenskap, Ingenieursgrafika en -ontwerp, en ambag-spesifieke tegniese vakke leer om sodoende die nodige toepaslike onderbou vir verdere studies te verkry. Skoliere wat tydens hul sekondêre skoolfase die nodige tegniese onderbou wil bekom om sodoende toegang tot Sol-Tech se formele tegniese beroepskwalifikasies te verkry, gaan primêr hierby baat vind. Die institusionele opleiding vind steeds by Sol-Tech in Pretoria plaas; hierdie oorbruggingsprogram gaan nou net soveel meer jongmense toelating tot hierdie gesogte opleiding by Sol-Tech bied.

Hierdie program word al vir ’n geruime tyd deur middel van voltydse kontaksessies in Pretoria aangebied vir studente wat reeds hul skoolloopbaan voltooi het en die Sol-Tech-keuring geslaag het. Vanaf 2019 sal dit egter vir die eerste maal ook deur middel van ’n afstandsonderrigmodel met geskeduleerde kontaksessies in samewerking met vyf skole verspreid oor Suid-Afrika aangebied word. Satellietkampusse op Wolmaransstad (Hoërskool Wolmaransstad), Bethlehem (Bethlehem Voortrekker Hoërskool), Naboomspruit (Hoërskool Hans Strijdom), Worcester (HTS Drostdy) en Klerksdorp (Hoërskool Schoonspruit) verseker dat studente toegang tot gehalte-onderrig in hul eie dorp kan kry. Opleiding gaan aaneenlopend oor ‘n tydperk van 24 weke geskied en leerders moet oor ’n graad 10-sertifikaat beskik.

KONTAK ONS

Bied Sol-Tech ingenieurswese aan?
Sol-Tech bied tans nie ingenieurs kursusse aan nie, maar kan studente verwys. Sol-Tech studies is die begin van die roete tot ingenieurswese.

STUDIERIGTINGS

Bied Sol-Tech afstand studies aan?
Vanaf 2019 bied Sol-Tech ’n oorbruggingsprogram in vyf dorpe regoor Suid-Afrika aan.

Dié unieke oorbruggingsprogram van Sol-Tech is spesifiek ontwikkel om aan diegene wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes tot ambagsopleiding voldoen nie, die nodige relevante onderrig te laat deurloop om sodoende toegang tot ambagsopleiding by die kollege te verkry. Die studente gaan die basiese beginsels van relevante vakke soos Wiskunde, Wetenskap, Ingenieursgrafika en -ontwerp, en ambag-spesifieke tegniese vakke leer om sodoende die nodige toepaslike onderbou vir verdere studies te verkry. Skoliere wat tydens hul sekondêre skoolfase die nodige tegniese onderbou wil bekom om sodoende toegang tot Sol-Tech se formele tegniese beroepskwalifikasies te verkry, gaan primêr hierby baat vind. Die institusionele opleiding vind steeds by Sol-Tech in Pretoria plaas; hierdie oorbruggingsprogram gaan nou net soveel meer jongmense toelating tot hierdie gesogte opleiding by Sol-Tech bied.

Hierdie program word al vir ’n geruime tyd deur middel van voltydse kontaksessies in Pretoria aangebied vir studente wat reeds hul skoolloopbaan voltooi het en die Sol-Tech-keuring geslaag het. Vanaf 2019 sal dit egter vir die eerste maal ook deur middel van ’n afstandsonderrigmodel met geskeduleerde kontaksessies in samewerking met vyf skole verspreid oor Suid-Afrika aangebied word. Satellietkampusse op Wolmaransstad (Hoërskool Wolmaransstad), Bethlehem (Bethlehem Voortrekker Hoërskool), Naboomspruit (Hoërskool Hans Strijdom), Worcester (HTS Drostdy) en Klerksdorp (Hoërskool Schoonspruit) verseker dat studente toegang tot gehalte-onderrig in hul eie dorp kan kry. Opleiding gaan aaneenlopend oor ‘n tydperk van 24 weke geskied en leerders moet oor ’n graad 10-sertifikaat beskik.
Bied Sol-Tech loodgieter of ketelmaker aan?
Nee, ons bied die volgende studierigtings aan: Dieselwerktuigkunde, Elektries, Gereedskapmaker, Meulmaker, Pas & Draai, Sweis en Trekkerwerktuigkunde

STUDIERIGTINGS

Wat is die datums wat ek met studies kan begin as ek gekeur is?
Daar is 3 innames per jaar vir al die kursusse.

INNAME DATUMS

Benodig ek enige tekengereedskap?
Ja, slegs tydens die teoretiese opleiding. Teken gereedskap benodighede sal tydens klas hanteer word.
Wanneer kan ek die keuringstoets skryf?
Keuringstoetse kan op die onderskeie opedae gedurende die jaar afgelê word of 'n afspraak kan gemaak word of dit kan tydens n geskeduleerde inligtingsessie geskryf word Daar is ook afkampus opedae by ander dorpe waar studente die keuringstoets kan skryf.

OPEDAE

Kry ek bevestiging vir opedae aansoeke wat op die web voltooi is?
Sodra u aanlyn registrasie suksesvol voltooi is, sal u 'n boodskap ontvang wat dien as bevestiging. 'n Skrywe sal kort voor die opedag aan u per e-pos gestuur word om die program van die dag en verdere inligting oor te dra. Skakel gerus die kollege om te bevestig of u registrasie ontvang is.

KONTAK ONS

Waaruit bestaan die keuringstoets en moet ek leer vir dit?
Die keuringstoets bestaan uit 5 afdelings: Wiskundige berekeninge, Ingenieursinsig, Verbale redenering, Montering en Ruimtelike waarneming. Die toets bestaan uit meerkeusige vrae. Daar is geen voorbereiding of studie vooraf nodig vir die toets nie.
Is daar kostes aan die keuringstoets verbonde?
Daar is geen kostes verbonde aan die skryf van die keuringstoets nie en die toets is vir 'n jaar geldig vanaf die dag waarop dit geskryf is.
Wat moet ek saambring en voorberei?
Bring slegs gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies en ID-dokument soos versoek by die aanlyn registrasie.
Wanneer kry ek die keuring uitslae?
Binne 3–4 weke word terugvoer aan die student gegee rakende die keuring. U sal 'n keuringsbrief van Sol-Tech ontvang waarin die kursus, vakke en inname bevestig word, asook inligting oor betalings.

KEURINGSPROSES

Ek sukkel met die aanlyn registrasie proses, wat maak ek?
Probeer eerstens om die aanlyn aansoek deur Google Chrome te voltooi. Indien u steeds sukkel, stuur gerus 'n e-pos aan navrae@sol-tech.co.za vir bystand.

KONTAK ONS

Is die keurings toets 'n aanlegtoets, ek wil weet waarvoor ek aangelê is?
Nee die keuringstoets is nie ʼn aanleg- of psigometriese toets nie, dit toets algemene kennis en is 'n toelatingstoets om by Sol-Tech te kan studeer.
Hoe werk die kursus gelde en betalings?
Daar is 2 opsies vir die betaling van die kursusfooie: 'n Kontant betaling of amptelike bewys van finansiering deur 'n erkende finansiële instelling. Aansoek vir finansiering moet voor die aanvang van die kursus gedoen word.

Registrasie en sitplekfooie moet so gou moontlik na bevestiging van suksesvolle keuring betaal word vir beide die teoretiese of praktiese fases. U sal skrywes in die verband ontvang. 'n Registrasie- en sitplekfooi word benodig ter bevestiging van bywoning terwyl 'n finale faktuur wat onderrig- of opleidingskostes, asook handboekkostes, gelewer sal word kort na aanvang van die relevante opleidingsfase. Hierdie faktuur is betaalbaar binne die eerste twee weke na aanvang van die onderrig periode. Registrasie en sitplekfooie is nie terugbetaalbaar nie.

Werkswinkel kostes word in 3 paaiemente verdeel en oor die termyn van die studies versprei.

Geen student sal toegelaat word indien kursusgelde nie voor of op vasgestelde datums vereffen is nie. Studente sal slegs geplaas word deur Ajani, die plasingsmaatskappy, indien alle gelde ten volle vereffen is.
Vir enige finansies navrae kontak finansiesnavrae@sol-tech.co.za.
Waar kan ek aansoek doen vir 'n beurs?
Solidariteit / AfriForum / Helpende Hand lede kan aansoek doen om 'n rentevrye studielening deur die Studiefondssentrum. Daar is kriteria waaraan voldoen moet word om te kwalifiseer.

FINANSIES

Is daar afslag / spesiale pryse vir Solidariteit lede of as mens meer as een student inskryf?
Wanneer 'n volledige kursus vooruitbetaal word (N-kursusse en werkswinkels), word 'n 5% afslag toegestaan. Solidariteit lede se kinders kry ook voorkeur vir plasing.
Waar kry ek 'n kwotasie of staat van fooie of uitstaande gelde?
Dit kan aangevra word by ons finansiele afdeling, e-pos versoeke aan finansiesnavrae@sol-tech.co.za.

FINANSIES

Wanneer moet die registrasie fooie betaal word?
Voor of op die sperdatum wat aan u voorsien sal word in die keuringsbriewe. Laat betalings kan inname beïnvloed.
Moet ons vir elke blok by Tuine-kampus registrasie betaal?
Ja, elke blok is 'n nuwe inname dus moet die registrasiefooie met elke inname betaal word. Sien asb. die Inligtingstuk.

INLIGTINGSTUK

Is daar verblyf / koshuis vir studente?
Sol-Tech bied nie behuising nie. Daar is 'n lys van geprivatiseerde verblyf moontlikhede in die area beskikbaar. Ouers/studente moet self met die betrokke persone in verbinding tree vir reëlings, kostes en fasiliteite.

Onder konstruksie, eersdaags beskikbaar