Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Lektor: N-kursusse in ElektrotegnologieBooysens, Pretoria

Die pos is gebaseer in Booysens, Pretoria. Om daarvoor te kwalifiseer benodig jy by voorkeur ʼn graad/toepaslike diploma, ʼn onderwyskwalifikasie en/of ʼn rooiseëlsertifikaat, met ʼn toepaslike N3- of gelykwaardige kwalifikasie wat jou in staat stel om die volgende vakke te doseer: Elektrotegnologie (Elektro-vakteorie/Nywerheidselektronika). Rekenaargeletterdheid in die MS-pakket, asook toepaslike ondervinding in onderrig is ʼn voorvereiste.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede en die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot jou voordeel strek. Jou toegewydheid aan die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en bereidwilligheid om te leer, sal van jou ʼn aanwins in ons omgewing maak. Daarby maak sterk administrasie-, rekenaar- en tikvaardighede jou die ideale kandidaat.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel klik hier om aansoek te doen. Indien probleme met die skakel ondervind word, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 5 Februarie 2020 na mhb@sol-tech.co.za.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Sol-Tech - lektor: Diesel- / TrekkermeganikaKirkney, Pretoria

Die pos is in Kirkney, Pretoria gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ʼn relevante N4-kwalifikasie, ʼn minimum van vyf jaar ondervinding in die toepaslike bedryf en ʼn rooiseëlsertifikaat. As jy in besit is van ʼn assessorsertifikaat sal dit tot jou voordeel strek.

Verantwoordelikhede sal onder meer insluit om teoretiese en praktiese onderrig en opleiding in die diesel- en trekker-kurrikulum te gee; die koördinering van opleidingsmateriaal; die evaluering en assessering van studente; die hersiening van leermateriaal; en die in stand hou en opgradering van toerusting.

Goeie kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, lojaliteit, analitiese vaardighede, asook die vermoë om dissipline en gehaltebeheer te handhaaf en toe te pas word vir die pos benodig. Kandidaat moet Afrikaans magtig wees.

Indien jy aan die profiel voldoen, klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur ʼn e-pos na mhb@sol-tech.co.za> voor of op 12 Februarie 2020..

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Afdelingshoof: DieselwerktuigkundeKirkney, Pretoria

Die pos is in Kirkney, Pretoria-Wes, gebaseer. Jy benodig ʼn toepaslike Dieselwerktuigkundige-ambagskwalifikasie, of gelykwaardige relevante kwalifikasie, met omvattende ervaring in die praktyk. ʼn Bykomende tegniese N6-diploma, onderwysgraad of soortgelyke kwalifikasie sal tot jou voordeel strek. Bewese bestuurservaring en kennis van administrasiestelsels en -prosesse is ʼn voorvereiste. Geskrewe en mondelinge bedrewenheid in Afrikaans is ʼn ononderhandelbaar.

Verantwoordelikhede sluit die algemene bestuur van administrasie, die bestuur van personeel, stelsels en prosesse, asook klasaanbieding in.

Uitstekende kommunikasie- en organiseringvaardighede, rekenaarvaardighede, die vermoë om dissipline te handhaaf en in ʼn span saam te werk sal tot jou verdere voordeel strek

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel klik hier om aansoek te doen. Alternatiewelik kan jy jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 12 Februarie 2020 aan mhb@sol-tech.co.za stuur.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Elektriese Lektor: N-KursusseKirkney, Pretoria

Om te kwalifiseer benodig jy by voorkeur ʼn rooiseëlsertifikaat as Meulmaker, met ʼn toepaslike N3- of gelykwaardige kwalifikasie. Wiskunde, Ingenieurswetenskap, Elektrovakteorie en Industriële Elektronika as geslaagde vakke is ’n voorvereiste vir die pos. Ondervinding van ten minste drie jaar in die bedryf ná die voltooiing van ʼn artikel 13-rooiseël, rekenaarvaardigheid, asook toepaslike ondervinding in die MS Office-pakket is ’n verdere vereiste. Die suksesvolle voltooiing van ’n kursus as assessor en ’n onderwyskwalifikasie met ondervinding in Elektrovakteorie sal in jou guns tel.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede, die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot jou voordeel strek. Jou toewyding aan die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en beplan, entoesiasme, motivering en die bereidwilligheid om te leer, sal van jou ’n aanwins in ons omgewing maak. Die suksesvolle kandidaat moet ook oor administratiewe vaardighede beskik.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 5 Februarie 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@sol-tech.co.za n heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.