Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Lektor: GereedskapmakerKirkney, Pretoria

Die pos is tans gebaseer in Kirkney,Pretoria. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ʼnmeganiese kwalifikasieop N4-vlak,ʼn rooiseëlsertifikaatas gereedskapmaker, asook minstens vyf jaar ondervinding as opleidingsbeampte vir gereedskapmakers. Bewese kennis van moderne CNC-masjinerie, 3D-drukkersen ʼn Assessor-sertifikaat sal tot jou voordeel strek. Die kollege se voertaal is Afrikaans.

Verantwoordelikhede salonder andereinsluit om teoretiese en praktiese modules vandie kurrikulum vir gereedskapmakers te kan aanbied, doelspesifieke CNC-programmeringopleiding, evaluering en assessering van leerders, bywerkvan leermateriaal en die opgradering en instandhouding van toerusting.

Goeie kommunikasie-en aanbiedingsvaardighede, sterk rekenaarvaardigheid, toewyding, analitiese vaardighede, die vermoë om dissipline te handhaaf en die vermoë om gehaltebeheertoe te pas, sal tot jou voordeel strek.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel en klik hier om aansoek te doen. Alternatiewelik,stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 01 Junie 2020 na mhb@sol-tech.co.za.

Indien jy nie binne tweeweke nádie sluitingsdatumterugvoer ontvangnie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Lektor: N-kursusse in ElektrotegnologieBooysens, Pretoria

Die pos is gebaseer in Booysens, Pretoria.

Om daarvoor te kwalifiseer benodigjy by voorkeurʼn graad/toepaslike diploma, ʼn onderwyskwalifikasieen/of ʼn rooiseëlsertifikaat, met ʼn toepaslike N3-of gelykwaardige kwalifikasie wat jou in staat stel om die volgende vakke te doseer:Elektrotegnologie(Elektro-vakteorie/Nywerheidselektronika). Rekenaargeletterdheid in die MS-pakket,asook toepaslike ondervinding in onderrig is ʼn voorvereiste.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighedeendie vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal,sal tot jou voordeelstrek.Jou toegewydheid aandie bereiking van doelwitte,jou vermoë om te analiseer en te beplan,entoesiasme, motivering enbereidwilligheid om teleer,salvan jou ʼn aanwins in ons omgewingmaak. Daarby maaksterk administrasie-, rekenaar-en tikvaardighede joudie ideale kandidaat.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel en klik hier om aansoek te doen. Indien probleme met die skakel ondervind word, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 01 Junie 2020 na mhb@sol-tech.co.za.

Indien jy nie binne drieweke nádie sluitingsdatumterugvoer ontvangnie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.