Meesterambagsman: Die beroep, die rol en die belangrikheid daarvan
July 15, 2019
SOL-TECH BEROEPSOPLEIDING KOLLEGE: HANTERING VAN COVID-19: COMMUNIQUE 2/2020
March 23, 2020

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 1/2020

Aangesien Sol-Tech die internasionale Koronavirus pandemie met die nodige erns bejeën, kommunikeer ons graag soos volg met u daaroor:

In die lig van die President se aankondiging op Sondag 15 Maart rakende die Covid-19 virus en in die belang van pro-aktiewe verantwoordelike optrede om die omvang van die verspreiding van die Covid-19 virus te beperk, het die bestuur en direksie van Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege die besluit geneem om proaktief alle klasse by die Kollege effektief vanaf 18 Maart tot 14 April 2020 op te skort. Alle klasse sal sonder uitsondering weer op Woensdag 15 April 2020 stiptelik hervat word, tensy nuwe nasionale beleid of ander onvoorsiene omstandighede op daardie tydstip ander optrede dikteer. Let asseblief ook daarop dat die week van 13 tot 17 April aanvanklik as ‘n vakansie-week op studente se klasroosters aangedui was, wat as gevolg van die vervroegde reses, nou nie langer geld nie.

U aandag word ook daarop gevestig dat die Departement van Hoër Onderwys in ‘n skrywe gedateer 18 Maart, aangedui het dat die Nated 191 (Natus Ingenieurs-Studies / N-Vakke) se Nasionale eksamen wat op 30 Maart 2020 ‘n aanvang sou neem, tot verdere kennisgewing uitgestel is. Nuwe eksamendatums is nog nie deur die Departement bekend gemaak nie. Hierdie reëling vorm deel van die Departement se voorsorgmaatreëls vir die bekamping van Covid-19.

Sol-Tech stel dan ook met onmiddellike effek die volgende ondersteunende voorkomende maatreëls in werking:

  • Kommunikasie aan ons studente en belanghebbendes rondom voorkomende aksies vir Covid-19 op kampus;
  • Die daarstelling van handewas en sanitasie geriewe vir verpligte gebruik; 
  • Die proaktiewe sanitering van onderrig -en opleiding lokale, geboue en fasiliteite;
  • Die beperking van die samedromming en vergadering van groepe wat bestaan uit meer as 100 individue;
  • Die daarstelling van risiko beperkende protokol waar individue wat enige griep of verkoue simptome ervaar, of wetend in kontak gekom het met individue wat positief getoets is vir die Corona virus, met onmiddelike effek self-isolasie en die nodige toetse moet ondergaan. Hierdie reëling geld vir personeel sowel as studente;
  • ʼn Beroep op studente om verantwoordelik op te tree gedurende hierdie tydperk deur doelbewuste afsondering om sodoende hul eie en ander studente se gesondheid te verseker.

Bogenoemde reëlings affekteer nie ons operasionele ure of beskikbaarheid vir dienslewering nie. Ons wil u verseker dat die bestuur en personeel steeds op hul onderskeie poste is om die nodige akademiese ondersteuning vir die volgende inname te lewer.

Ons monitor die verwikkelinge rondom die Covid-19 situasie deurlopend en sal in lyn met die nasionale benadering tot die hantering daarvan, enige verdere spesifieke optrede aan ons ouers, studente en belangegroepe kommunikeer. 

Die Koronavirus is ‘n aanmeldbare siekte. Dit beteken dat, indien daar ‘n positiewe toets by ‘n student of hul familie is, dit dadelik by die Departement van Gesondheid (0800-029-999) aangemeld moet word. Stuur asseblief in so ‘n geval ‘n e-pos na corona@sol-tech.co.za met die betrokke student se studente- en IDnommer sodat ons paslik kan optree. Vertroulikheid en diskressie word natuurlik gewaarborg.

Wees verseker dat ons in die beste belang van ons personeel en studente optree in hierdie tyd. Reëlings spesifiek tot studente groepe en innames sal direk aan relevante bestaande asook voornemende studente gekommunikeer word.

Dankie ook by voorbaat vir u begrip en ondersteuning met die uitdagings wat tans ervaar word.

Ontvang hiermee dan ook ons beste wense vir u en u familie se goeie gesondheid en veiligheid in hierdie tyd! 

Sol-Tech-bestuur