Waaroor wonder jy – ons help graag

BEROEPSKWALIFIKASIES

Wat is die verskil tussen die nuwe QCTO beroepskwalifikasie en die vorige kwalifikasie wat byvoorbeeld ’n tegniese matriek en ’n 4-5 jaar vakleerlingskap saam met ’n vaktoets vereis het?

Die QCTO beroepskwalifikasie is (ingevolge die Skills Development Strategy) ‘n hersiende ambagskwalifikasie wat die historiese ambagskwalifikasies na die vasgestelde uitfaseringsperiode vervang. Hierdie nuwe kwalifikasie is onder die gehaltebeheerliggaam vir ambagte en beroepe (QCTO) op die subraamwerk van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk geregistreer.

Die beroepskwalifikasie se kurrikulum sluit baie meer in as net die tegnies-teoretiese onderbou wat tans in die N1 tot N3-vakke aangetref word. As gevolg hiervan kan geen vrystelling vir N-vakke verleen word nie.

Die beroepskwalifikasie is in terme van kredietwaarde vergelykbaar en in sommige gevalle selfs langer as die twee vorige roetes, nl (1) N-vakke plus vakleerlingskap of (2) eenheidstandaardgebaseerde  NKR 2, 3 en 4 met die vakleerlingkontrakroete. In beide vorige twee roetes moes die individu aan die regulatoriese vereistes vir toelating tot ‘n ambagstoets voldoen wat ‘n minimum van N2 in 4 vakke vereis plus ‘n minimum van een jaar werksplekopleiding met toestemming van die werkgewer om tot die vaktoets toegelaat te word.

Met die beroepskwalifikasie bepaal die QCTO en NAMB toelating tot die ambagstoets en nie die SETA soos voorheen nie. Sertifikate word ook via die QCTO uitgereik.

Word die vorige kwalifikasie uitfaseer en tot wanneer is dit geldig?

Daar is reeds vir die afgelope twee jaar verskeie insette gelewer wat betref die uitfasering en vervanging van die historiese ambagkwalifikasies. Sekere wetgewing en regulasies moet ook eers gewysig word.

Datums vir N-vakuitfasering N1-N3 is tans vasgestel vir 2023, maar die eenheidstandaardgebaseerde kwalifikasies het in sommige gevalle reeds hul einddatum vir registrasie bereik en is tans in die proses van leerderuitfasering. Die Covid-19 situasie mag moontlik ‘n verdere impak op die uitfasering van die historiese ambagkwalifikasies hê.

Sol-Tech is egter reeds in die proses van uitfasering en het die laaste inname vir die historiese ambagkwalifikasie in Oktober 2020 plaasgevind. Vanaf 2021 word slegs innames vir die nuwe beroepskwalifikasie hanteer.

Word enige onderskeid tussen die twee kwalifikasies in die werksplek getref?

In al vier roetes tot ’n ambag (N-vakke, vakleerlingskap, “learnerships” en beroepskwalifikasies) berus die finale toekenning van die kwalifikasie op ‘n kwalifiserende ambagstoets by Ndledla of enige ander geakkrediteerde vaktoetssentrum en die suksesvolle kandidaat ontvang ‘n artikel 26 rooiseël deur die QCTO.

Individue voltooi dus opleiding in al hierdie gevalle met dieselfde kwalifikasie. Die beroepskwalifikasies soos hersien, fokus net op verskeie aspekte wat nie in die verlede aangespreek is nie – inligting soos effektiewe werksplekvoorbereiding is byvoorbeeld ingesluit. Werksplekopleiding is nou beter gestruktureer deur middel van leeruitkomste, toepassingsvoorskrifte asook ‘n logboek.

Hoe lank neem die beroepskwalifikasie om te voltooi?
Afhangende van die spesifieke kwalifikasie, kan die voltooiing van die totale kursus 3 tot 4 jaar neem, dus vandat die student met die kwalifikasie begin het tot die rooiseël ontvang is.
Bied Sol-Tech aandklasse aan?
Nee, ongelukkig nie op die oomblik nie.

TOELATINGSVEREISTES

Watter skoolvakke is tot my voordeel?
Wiskunde of tegniese wiskunde (nie geletterdheid nie) en fisiese wetenskappe of tegniese wetenskap op graad 12, N3 of NKR 4-vlak sal beslis voordelig wees om die teoretiese fase se afhandeling te versnel. Lees hier meer oor die toelatingsvereistes.
Waarom moet ek weer teorie doen as ek reeds wiskunde, wetenskap en tegniese vakke het?

Alhoewel daar inhoudelik oorvleueling mag voorkom, is die kurrikula vir die onderskeie programme (wat onder verskillende gehaltebeheerliggame ressorteer) nie dieselfde nie. Uitkomste en assesseringskriteria is verskillend en daar word vereis dat studente aan die voorgeskrewe teoretiese modulêre komponente se uitkomsvoorskrifte moet voldoen.

Hierdie kennis vorm ook die onderliggende kennis (underpinning knowledge) vir praktiese uitkomste en is dus deel van die geïntegreerde geheel van die kwalifikasie en die leerprogramme soos aangebied word.

OORBRUGGING

Wanneer moet ’n student oorbrugging doen?

Studente met slegs ‘n graad 9/NCV of graad 10 doen eers oorbrugging. Hierdie program bied die nodige onderbou in wiskunde, wetenskap en vakteorieë. Studente wat oorbrugging doen, moet in alle vakke van die program ten minste 50% behaal. Suksesvolle voltooiing van die oorbruggingsprogram stel die student in staat om vir die beroepskwalifikasie aansoek te doen en te kan registreer vir die aflegging van 'n keuringstoets.

Studente met  ’n akademiese graad 11 of 12 sonder die nodige wiskunde, wetenskap en tegniese vakagtergrond, moet ook die oorbruggingsprogram voltooi ten einde die nodige basis te bekom vir die teoretiese vereistes van ambagsopleiding.

Studente wat nie die oorbruggingsvakke met 50% slaag nie, kan nie voortgaan met ambagsopleiding nie.

Kan ek na oorbrugging outomaties aangaan met die beroepskwalifikasie van my keuse?

Toelating tot die beroepskwalifikasie word gebaseer op spesifieke toelatingsvereistes soos voorgeskryf deur die QCTO asook Sol-Tech se eie vereistes. Waar wiskunde, wetenskap en vakteorieagtergrond dus gevestig en suksesvol deurgekom word deur middel van die oorbruggingsprogram, moet studente steeds aansoek doen vir toelating tot die beroepskwalifikasie en ‘n keuringstoets aflê.

Die oorbruggingsprogram ondersteun die student se aansoek in terme van die nodige vakke en slaagsyfers.

Indien enige van die drie vakke tydens oorbrugging nie geslaag word nie, druip die student die oorbruggingsprogram. Die student kwalfiiseer die volgende akademiese jaar eers weer om aansoek te doen vir die oorbruggingsprogram.

AANSOEK

Hoe skryf ek in om ’n student by Sol-Tech te word?

’n Voornemende student kan op Sol-Tech se webtuiste aansoek doen by https://sol-tech-studente.microsoftcrmportals.com/.

Tydens die aansoekproses kies die student ‘n datum vir een van Sol-Tech se opedae asook ‘n datum vir die aflê van ‘n keuringstoets. Die keuringstoets word op kampus afgelê gedurende die opedag of kan ook aanlyn tydens geskeduleerde datums afgelê word. Gesertifiseerde afskrifte van die student se hoogste voltooide kwalifikasies en ook ’n ID-dokument moet tydens die aansoekproses opgelaai word.

Nadat die student bevestiging ontvang het dat die keuringstoets geslaag is en die student voorlopige keuring ontvang het, moet die student via Sol-Tech se studenteportaal die Aansoek om Toelating gaan voltooi voordat bevestiging van toelating en registrasie amptelik sal plaasvind.

DOEN HIER AANSOEK

Hoekom ontvang ek nie bevestiging as ek aanlyn aansoek doen nie?

Sodra ’n voornemende student aanlyn aansoek doen, sal ‘n e-posboodskap gestuur word dat die aansoek suksesvol deur Sol-Tech ontvang is.

Ek sukkel om aanlyn aansoek te doen. Wie kan ek kontak?

Indien ‘n voornemende student sukkel met die aansoek, probeer die webblad deur Google Chrome oopmaak. Indien jy steeds sukkel, kontak navrae@sol-tech.co.za.

KEURINGSPROSES EN KEURINGSTOETS

Hoekom moet ek ’n keuringstoets skryf?

Die keuringstoets evalueer basiese vaardighede in wiskunde, wetenskap, ruimtelike oriëntasie asook eerste en tweede taalbegrip ten einde seker te maak dat die student aan die vereistes en gestelde standaarde van die leerprogramme sal kan voldoen.

Die keuringstoets se finale afdeling is ’n kleurblindheidstoets. Kleuronderskeiding is van kardinale belang in sekere ambagte en ’n veiligheidsarea waaraan Sol-Tech geweldig aandag skenk.

Is die keuringstoets ’n aanlegtoets sodat ek weet waarvoor ek aangelê is?

Nee.

Die keuringstoets se doel is om algemene kennis te toets en toelating tot Sol-Tech te bepaal. Die wêreld van ambagsopleiding stel hoë eise en studente wat nie die keuringstoets slaag nie, word aangeraai om ander nie-tegniese beroepe te oorweeg.

Is daar kostes aan die keuringstoets verbonde?
Daar is geen kostes verbonde aan die skryf van die keuringstoets nie. Die keuringstoetsuitslae is geldig vir 24 maande (indien dit geslaag word) vanaf die datum waarop dit geskryf is.
Wat benodig ek om die keuringstoets te skryf?
Gesertifiseerde afskrifte van jou finale rapport en ID.
Wanneer moet ek die keuringstoets skryf?

Indien voornemende studente kwalifiseer vir 'n Beroepskwalifikasie (voldoen aan toelatingsvereistes).

Oorbruggingstudente: Na die suksesvolle voltooiing van die oorbruggingsprgram.

Keuringstoetse word op die onderskeie opedae gedurende die jaar op kampus of op geskeduleerde dae aanlyn afgelê.

Waaruit bestaan die keuringstoets en wat moet ek voorberei daarvoor?

Die toets bestaan uit 6 afdelings en is aan tyd gekoppel. Geen voorbereiding is nodig nie.

Afdeling 1: Persoonlike inligting (geen tydsbeperking)
Afdeling 2: Ingenieurstekene (10 min)
Afdeling 3: Wiskunde (15 min)
Afdeling 4: Afrikaanse geletterdheid (15 min)
Afdeling 5: Engelse geletterdheid (15 min)
Afdeling 6: Kleurblindheid (10 min)

Wanneer kry ek my keuringsuitslae?
Studente ontvang keuringstoetsuitslae per sms binne twee dae nadat die toets afgelê is. Daarna volg 'n formele keuringsproses. Indien die student keuring geslaag het, sal die voorlopige keuringsbrief aan die student gestuur word met verdere instruksies om die toelatingsproses te voltooi.
Wat gebeur as ek die keuringstoets nie slaag nie?
Studente ontvang ’n SMS indien die keuringstoets nie geslaag is nie. Sou ’n student die keuringstoets druip, mag hy/sy aansoek doen om dit weer by die volgende beskikbare toetsdatum af te lê. Die toets kan twee keer na mekaar afgelê word. Indien die student weer druip, moet een kalender jaar verloop alvorens die student weer die keuringstoets mag skryf.
Wat gebeur as ek sukkel met kleuronderskeiding?

Indien ’n student die afdeling vir kleurblindheid voltooi en daar ’n vermoede bestaan dat kleuronderskeiding ‘n uitdaging mag wees, word die student  in kennis gestel en aanbeveel dat ’n professionele opinie via ‘n gekwalifiseerde en geregistreerde optometris of oogkundige ingewin word.

Waar die ambagsrigting waarin ’n student wil studeer uitstekende kleuronderskeiding vereis, byvoorbeeld elektries, word die student ingelig van die risiko’s en ‘n alternatiewe ambagsroete voorgestel.

FINANSIES

Hoe werk die kursusgelde en betalings?

Daar is twee opsies vir die betaling van kursusgelde hetsy deur ‘n kontantbetaling of amptelike bewys van finansiering deur ‘n erkende finansiële instelling. Aansoek vir finansiering moet voor die aanvang van die kursus gedoen word. Die administratiewe fooi en deposito moet so gou moontlik na ontvangs van ‘n voorlopige keuringsbrief betaal word. 

Betaling van die administratiewe fooi en deposito dien as bevestiging dat die student die opleiding gaan meemaak. ‘n Faktuur wat onderrig-, opleiding- en handboekkostes weergee, word ongeveer 10 dae na aanvang van klasse gelewer. Hierdie faktuur is betaalbaar binne dertig dae na aanvang van klasse.

Geen student sal op kampus toegelaat word indien kursusgelde nie voor of op die vasgestelde datums vereffen is nie. Studente word na opleiding deur die plasingsmaatskappy Ajani geplaas slegs indien alle gelde ten volle vereffen is.

Paaiement 1: Eerste paaiement gelewer 10 dae nadat studies begin het.
Paaiemente 2-4: Die balans van kursusgelde word versprei oor die oorblywende tydperk wat strek tot 60 dae voor die einde van die praktiese opleiding by Sol-Tech werkswinkels.

Die student se rekening moet dus ten volle betaal wees wanneer die student met praktiese opleiding by die werksplek begin.

Wanneer moet die administratiewe fooi en deposito betaal word?
Die sperdatum vir betaling word in die voorlopige keuringsbrief uiteengesit. Gelde moet so gou moontlik voor die genoemde sperdatum betaal word. Laat betalings kan die student se innamedatum beïnvloed.
Is ‘n administratiewe fooi en deposito vir elke inname betaalbaar?
Ja, aangesien elke inname ‘n verskillende kwalifikasie is. Oorbruggingstudente betaal dus ‘n administratiewe fooi en deposito vir die oorbruggingsprogram. Sodra die student daarna met die beroepskwalifikasie begin, is daar weer ‘n administratiewe fooi en deposito betaalbaar.
Waar kan ek ’n kwotasie of staat aanvra of word dit outomaties aan my gestuur?

’n Staat of kwotasie kan aangevra word by Finansies - finansies@sol-tech.co.za

Kan ek ‘n brief ter bevestiging van studies of ‘n registrasiebrief kry?
’n Bewys van registrasie by Sol-Tech is op die studenteportaal beskikbaar sodra die student aanlyn geregistreer het, en die registrasie, gelde betaalbaar en getekende studieooreenkoms is deur Sol-Tech ontvang is.
Is daar afslag of 'n spesiale prys indien kontant betaal word?
Indien die totale studiekostes eenmalig betaal word, sal ‘n bedrag gelykstaande aan 5% van die totale studiekostes, as krediet op die student se etekaart by Spys (die kafeteria op kampus) gelaai word.

BEURSE EN LENINGS

Waar kan ek aansoek doen vir ’n lening of beurs?

Sol-Tech bied ongelukkig geen beurs- of leningopsie aan studente nie.

Solidariteit Finansiële Dienste (SFD) bied finansiering aan studente. Besoek gerus SFD se webblad by https://solidariteitfinansieledienste.co.za/sol-tech-studielenings/

Is daar afslag of ‘n spesiale prys vir lede van Solidariteit of as meer as een student van ’n gesin aansoek doen?

Lede van Solidariteit se kinders kry voorkeur vir plasing.

VERBLYF

Is daar verblyf of koshuise vir studente beskikbaar?

Sol-Tech beskik tans nie oor eie behuising nie, maar is besig met die ontwikkeling van 'n eie koshuis (vir ingebruikneming einde 2023).

ALGEMENE NAVRAE

Ek het ’n navraag oor ’n rooiseël. Wie kan ek kontak?

Vir enige rooiseël of werkgewer- en plasingverwante navrae, kontak die plasingsmaatskappy Ajani by info@ajani.co.za of 012-111-0293.

Wie kan ek kontak in verband met eksamenuitslae en vakke?

Kontak gerus vir Akademiese Navrae.

STAKING VAN STUDIES

Hoe kanselleer ek my studies?

Studente wat studies wil staak, moet ’n stakingsvorm (beskikbaar op die studenteportaal) voltooi en terugstuur aan hanlie@sol-tech.co.za.

Indien ’n student klasse bygewoon het en reeds gefaktureer is, is fooie steeds betaalbaar.

Studies kan nie mondelings of per telefoon gestaak word nie. Slegs skriftelike stakings word as geldig beskou.

AANBIEDINGSMODEL

Bied Sol-Tech kortkursusse aan?
Sol-Tech bied tans twee kort kursusse aan, naamlik ’n DIY-Sweiskortkursus en ’n CNC-freeskortkursus.
Is daar ander Sol-Tech kampusse in die land?
Die enigste kampus is tans geleë te Monumentpark in Pretoria.

PROGRAMAANBOD

Bied Sol-Tech afstand studies aan?

Die beroepskwalifikasie word slegs as ’n voltydse voldagprogram aangebied.

Die oorbruggingsprogram word voltooi deur middel van aanlynklasse:

Toetse en eksamens word by ‘n eksamensentrum afgelê. Die student kies self uit ‘n lys van beskikbare sentrums wat die naaste aan die student geleë is.

Die volgende sentrums is tans beskikbaar:

  • Bethlehem (Hoërskool Voortrekker)
  • Klerksdorp (Hoërskool Schoonspruit)
  • Kroonstad (Hoërskool Trio)
  • Lichtenburg (Hoërskool Lichtenburg)
  • Naboomspruit (Hoërskool Hans Strijdom)
  • Nelspruit (Hoërskool Nelspruit)
  • Pretoria (Hoërskool Waterkloof)
  • Secunda (Hoërskool Secunda)
  • Wolmaransstad (Hoërskool Wolmaransstad)
  • Worcester (Hoër Tegniese Skool Drostdy)
Bied Sol-Tech ambagte soos loodgieter of ketelmaker aan?

Nee.

Die volgende ambagte word aangebied: Elektries, Pas-en-draai, Gereedskapmaker, Meulmaker, Dieselwerktuigkunde en Sweis.

Drie nuwe kursusse word vanaf 2022 in die vooruitsig gestel. Hou gerus die media dop vir verdere besonderhede.

Is die elektriese ambag by Sol-Tech dieselfde as Elektronika?
Nee, hoewel studente basiese elektronika gedurende hulle opleiding doen.
Bied Sol-Tech ingenieurswese aan?
Sol-Tech bied tans slegs tegniese ambagte aan wat met aanvullende studies tot ‘n ingenieurskwalifikasie kan lei.
Waar doen studente die teoriegedeelte van die kwalifikasie?

Teoretiese aanbieding vind op die Sol-Tech-kampus in Monumentpark plaas.

Word die beroepskwalifikasie internasionaal erken?

Leerinhoude vergelyk baie goed met die leerinhoude van ander lande soos Australië en Amerika en daar bestaan selfs erkenningsooreenkomste tussen Suid-Afrika en sommige lande.

Studente word egter aangeraai om self by die ambassade van die land van oorweging navraag te doen. Dikwels word keuringstoetse geskryf wat daarop gemik is om die aansoeker se bevoegdheid te bepaal voordat erkenning aan ‘n Suid-Afrikaanse kwalifikasie verleen word.