Waaroor wonder jy – ons help graag

BEROEPSKWALIFIKASIES

Wat is die verskil tussen die QCTO se beroepskwalifikasie en die vorige stelsel wat byvoorbeeld ’n tegniese matriek en ’n 4-5 jaar vakleerlingskap saam met ’n vaktoets vereis het?
Die QCTO beroepskwalifikasie is (ingevolge die Skills Development Strategy) ‘n hersiende ambagskwalifikasie (wat die historiese ambagskwalifikasies na die vasgestelde uitfaseringsperiode vervang) wat onder die gehaltebeheerliggaam vir ambagte en beroepe (QCTO) op die subraamwerk van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk geregistreer is.

Die beroepskwalifikasie se kurrikulum sluit baie meer as net die tegnies-teoretiese onderbou in wat tans in die N1 tot N3-vakke aangetref word. As gevolg hiervan kan geen vrystelling vir N-vakke dus verleen word nie.

Die kwalifikasies is in terme van kredietwaarde vergelykbaar en in sommige gevalle selfs langer as die twee vorige roetes (N-vakke plus vakleerlingskap of eenheidstandaardgebaseerde NKR 2, 3 en 4 asook die vakleerlingkontrakroete – waar die individu in beide gevalle aan die regulatoriese vereistes vir toelating tot ‘n ambagstoets moes voldoen – minimum N2 in 4 vakke plus ‘n minimum van 1 jaar werksplekopleiding met toestemming van die werkgewer om tot die vaktoets toegelaat te word.)

Met die beroepskwalifikasie bepaal die QCTO en NAMB toelating tot die ambagstoets en nie die SETA (soos voorheen) nie. Sertifikate word ook via die QCTO uitgereik.
Word die ouer sisteem uitgefaseer en tot wanneer is dit geldig?
Daar is reeds vir die afgelope twee jaar verskeie insette gelewer wat betref die uitfasering en vervanging van die historiese ambagkwalifikasies. Sekere wetgewing en regulasies moet ook eers verander word.

Datums vir N-vak uitfasering is vaag, maar die eenheidstandaardgebaseerde kwalifikasies het in sommige gevalle reeds hul einddatum vir registrasie bereik en is tans in die proses van leerderuitfasering. Die Covid-19 situasie mag moontlik ‘n impak op die uitfasering van die historiese ambagkwalifikasies hê.
Word enige onderskeid oor die twee stelsels in die beroep getref?
In al vier roetes tot ’n ambag (N-vakke, vakleerlingskap, “learnerships” asook beroepskwalifikasies) berus die finale toekenning van die kwalifikasie op ‘n kwalifiserende ambagstoets by Ndledla of enige ander geakkrediteerde vaktoetssentrum en die suksesvolle kandidaat ontvang ‘n artikel 26 rooiseël deur die QCTO.

Individue voltooi dus opleiding in al hierdie gevalle met dieselfde kwalifikasie. Die beroepskwalifikasies soos hersien, fokus net op verskeie aspekte wat nie in die verlede aangespreek is nie – inligting soos effektiewe werksplekvoorbereiding is byvoorbeeld ingesluit. Werksplekopleiding is nou beter gestruktureer deur middel van leeruitkomste, toepassingsvoorskrifte asook ‘n logboek.
Hoe lank neem die beroepskwalifikasie om te voltooi?
Afhangende van die spesifieke kwalifikasie, kan die voltooiing van die kursus 3 tot 4 jaar neem.
Bied Sol-Tech aandklasse aan?
Nee, ongelukkig nie op die oomblik nie. Sol-Tech ondersoek tans die moontlikheid wanneer opleiding by die nuwe kampus voortgesit word.

TOELATINGSVEREISTES

Watter skoolvakke is tot my voordeel?
Wiskunde of Tegniese Wiskunde (nie geletterdheid nie) en Fisiese Wetenskappe of Tegniese Wetenskap op graad 12, N3 of NKR 4-vlak sal beslis voordelig wees om die teoretiese fase se afhandeling te versnel. Lees hier meer oor die toelatingsvereistes.
Waarom moet ek weer teorie doen al het ek Wiskunde, Wetenskap en tegniese vakke?
Alhoewel daar inhoudelik oorvleueling mag voorkom, is die kurrikula vir die onderskeie programme (wat ook onder verskillende gehaltebeheerliggame ressorteer) nie dieselfde nie.

Uitkomste en assesseringskriteria is dus verskillend en daar word vereis dat leerders aan die voorgeskrewe teoretiese modulêre komponente se uitkomsvoorskrifte moet voldoen.

Hierdie kennis vorm ook die onderliggende kennis (underpinning knowledge) vir praktiese uitkomste en vorm dus deel van die geïntegreerde geheel van die kwalifikasie en die leerprogramme soos aangebied.

OORBRUGGING

Wanneer moet ’n student oorbrugging doen?
Studente met graad 9/NCV of graad 10 doen eers oorbrugging. Hierdie program bied die nodige onderbou in Wiskunde, Wetenskap en vakteorieë. Studente wat oorbrugging doen, moet in alle vakke van die program ten minste 50% behaal. Suksesvolle voltooiing van die oorbruggingsprogram in sy geheel, stel die student in staat om vir die beroepskwalifikasie aansoek te doen.

Studente met ’n akademiese graad 11 of 12 sonder die nodige Wiskunde, Wetenskap en tegniese vak agtergrond, moet ook die oorbruggingsprogram voltooi ten einde die nodige fondasie te bekom vir die teoretiese vereistes van ambagsopleiding.

Studente wat nie die oorbruggingsvakke met 50% slaag nie, kan nie voortgaan met ambagsopleiding nie.
Kan ek na oorbrugging outomaties aangaan met die beroepskwalifikasie van my keuse?
Toelating tot die beroepskwalifikasies word gebaseer op die spesifieke toelatingsvereistes soos voorgeskryf deur die QCTO asook Sol-Tech se eie vereistes.

Waar Wiskunde, Wetenskap en vakteorieagtergrond dus gevestig en suksesvol deurgekom word deur middel van die oorbruggingsprogram, moet individue steeds aansoek doen tot toelating vir die beroepskwalifikasie en die nodige keuringstoets voltooi. Die oorbrugging ondersteun dus die aansoek in terme van die nodige vakke en slaagsyfers.

AANSOEK

Hoe skryf ek in om ’n student by Sol-Tech te word?
’n Voornemende student kan op Sol-Tech se webtuiste aansoek doen. Tydens die aansoekproses registreer die student vir een van die opedae. ’n Keuringstoets word tydens die opedag afgelê wat toelating tot Sol-Tech bepaal.

Alle voltooide kwalifikasies en ’n ID-dokument moet tydens die aansoekproses opgelaai word.

Nadat die student bevestiging ontvang het dat die keuringstoets geslaag is, moet die student op Sol-Tech se studenteportaal registreer.

DOEN HIER AANSOEK

Hoekom ontvang ons nie bevestiging vir opedae registrasie nie?
Sodra ’n voornemende student aanlyn registreer, sal ’n e-pos boodskap aan die voornemende student gestuur word dat hy suksesvol vir die opedag geregistreer het. ’n Skrywe sal kort voor die opedag per e-pos aan voornemende studente gestuur word om die program van die dag en verdere inligting deur te gee.

Studente is ook welkom om Sol-Tech te skakel om te bevestig dat die registrasie ontvang is.

Slegs wanneer aansoekers nie die aansoek volledig voltooi het nie, sal geen e-pos ter bevestiging gestuur word nie.
Ek sukkel met die aanlynaansoekproses, wat maak ek?
Indien ‘n voornemende student sukkel met die aansoek, probeer die webblad deur Google Chrome oopmaak. Indien jy steeds sukkel, kan jy die inligting op die webblad voltooi, regs klik op die skerm, die vorms druk en saam met die afskrifte van jou kwalifikasies en ID, e-pos na navrae@sol-tech.co.za.

KEURINGSPROSES EN KEURINGSTOETS

Hoekom skryf ek ’n keuringstoets?
Die Sol-Tech keuringstoets evalueer basiese vaardighede in Wiskunde, Wetenskap, ruimtelike oriëntasie asook eerste en tweede taalbegrip ten einde seker te maak dat die aansoeker wel aan die vereistes en gestelde standaarde van die leerprogramme sal kan voldoen.

Die keuringstoets se finale afdeling is ’n kleurblindheidstoets – kleuronderskeiding is van absolute belang in sekere ambagte – en ’n veiligheidsarea waaraan Sol-Tech geweldig aandag skenk.
Is die keuringstoets ’n aanlegtoets sodat ek weet waarvoor ek aangelê is?
Nee. Die keuringstoets se doel is om algemene kennis te toets en toelating tot Sol-Tech te bepaal. Die wêreld van ambagsopleiding stel hoë eise en studente wat nie die keuringstoets slaag nie, word aangeraai om ander nie-tegniese beroepe te oorweeg.
Is daar kostes aan die keuringstoets verbonde?
Daar is geen kostes verbonde aan die skryf van die keuringstoets nie. Die toets is geldig vir ‘n jaar vanaf die dag waarop dit geskryf is.
Wat moet ek saambring om die keuringstoets te skryf?
Afskrifte van jou finale rapport en ID.
Wanneer kan ek die keuringstoets skryf?
Keuringstoetse word op die onderskeie opedae en inligtingsessies gedurende die jaar afgelê.
Waaruit bestaan die keuringstoets en wat moet ek voorberei daarvoor?
Die toets bestaan uit 6 afdelings en is aan tyd gekoppel. Geen voorbereiding is nodig nie. Die eerste afdeling het nie ’n tydsbeperking op nie en bestaan uit persoonlike inligting wat gevra word.

Afdeling 2: Ingenieurstekene (10 min)

Afdeling 3: Wiskunde (15 min)

Afdeling 4: Afrikaanse geletterdheid (15 min)

Afdeling 5: Engelse geletterdheid (15 min)

Afdeling 6: Kleurblindheid (10 min)
Wanneer kry ons die keuringuitslae?
Studente ontvang keuringsuitslae ongeveer twee weke nadat die toets afgelê is. Indien die student keuring geslaag het, sal die keuringsbrief die ambag, vakke asook algemene inligting oor fooie uiteensit.
Wat gebeur as ek die keuringstoets nie deurkom nie?
Sou ‘n aansoeker die keuringstoets nie suksesvol aflê nie, word die aansoeker daarvan verwittig. Die individu kan egter weer aansoek doen met dien verstande dat daar ten minste ‘n jaar moes verloop tussen die aanvanklike en die heraansoek en afneem van die keuringstoets.
Wat gebeur as daar bevind word ek sukkel met kleuronderskeiding?
Indien ’n aansoeker die afdeling vir kleurblindheid voltooi en daar ’n vermoede bestaan dat kleuronderskeiding ‘n uitdaging mag wees, verwittig ons die aansoeker en beveel aan dat ’n professionele opinie via ‘n gekwalifiseerde en geregistreerde optometris/oogkundige ingewin word.

Waar die ambagsrigting waarin ’n aansoeker wil studeer uitstekende kleuronderskeiding vereis, byvoorbeeld elektries – word die aansoeker ingelig van die risiko’s en word ‘n alternatiewe ambagsroete voorgestel.

FINANSIES

Hoe werk die kursusgelde en betalings?
Daar is twee opsies vir die betaling van kursusgelde hetsy deur ‘n kontantbetaling of amptelike bewys van finansiering deur ‘n erkende finansiële instelling. Aansoek vir finansiering moet voor die aanvang van die kursus gedoen word. Die administratiewe fooi en deposito moet so gou moontlik na bevestiging van suksesvolle keuring betaal word vir beide die teoretiese of praktiese modulêre opleidingsfases. Inligting hieroor sal aan die voornemende student gestuur word.

Die administratiewe fooi en deposito dien as bevestiging dat die student die opleiding gaan meemaak terwyl ‘n finale faktuur wat onderrig-, opleiding- en handboekkostes weergee, gelewer sal word ongeveer 10 dae na aanvang van opleiding. Hierdie faktuur is betaalbaar binne die eerste twee weke na aanvang van klasse. Geen student sal toegelaat word indien kursusgelde nie voor of op vasgestelde datums vereffen is nie. Studente sal slegs deur die plasingsmaatskappy Ajani geplaas word indien alle gelde ten volle vereffen is.

Paaiement 1: Eerste paaiement is betaalbaar binne 10 dae nadat studies begin het.

Paaiemente 2-4: Die balans van kursusgelde word oor die oorblywende typerk versprei, ongeveer 12-13 weke uitmekaar.
Wanneer moet die administratiewe fooi en deposito betaal word?
Die sperdatum vir betaling word in die keuringsbrief uiteengesit. Gelde moet so gou moontlik voor die genoemde sperdatum betaal word. Laat betalings kan die student se innamedatum beïnvloed.
Moet ons vir elke inname ‘n administratiewe fooi en ‘n deposito betaal?
Ja, want elke inname is ‘n verskillende kwalifikasie. Studente wat dus eers oorbrugging doen, betaal ‘n administratiewe fooi en deposito. Sodra die student daarna met die beroepskwalifikasie begin, is die administratiewe fooi en deposito weer betaalbaar.
Waar kan ek ’n kwotasie of staat aanvra of word dit outomaties aan my gestuur?
Dit kan aangevra word by Finansies - annelie@sol-tech.co.za (012-372-9900).
Ek benodig ’n bevestiging van studies of ‘n registrasiebrief
As jy ’n brief ter bevestiging van jou toelating en registrasie by Sol-Tech vir die bank, Helpende Hand, medies, Visa of enige ander rede benodig, kan jy ‘n navraag daarvoor rig aan navrae@sol-tech.co.za of skakel Sol-Tech by 0861-999-880.

Onthou jou volle name en studentenommer indien jy die versoek rig. Briewe kan eers uitgereik word sodra bewys van betaling van die administratiewe fooi en deposito ontvang is.

BEURSE EN LENINGS

Waar kan ek aansoek doen vir ’n lening of beurs?
Sol-Tech bied geen beurs- of leningopsie aan studente nie. Lede van Solidariteit, Afriforum en Helpende Hand kan aansoek doen om ’n rentevrye studielening deur Helpende Hand.

Daar is sekere kriteria waaraan voldoen moet word ten einde te kwalifiseer. Aansoeke vir persoonlike lenings kan ook by ander instansies soos banke gedoen word.
Is daar afslag of ‘n spesiale prys vir Solidariteitlede of as meer as een student van ’n gesin inskryf?
Wanneer die totale kursusgelde vooruitbetaal word (teoretiese sowel as praktiese fases) word ’n 5%-afslag toegestaan. Solidariteitlede se kinders kry voorkeur vir plasing.

VERBLYF

Is daar verblyf of koshuise vir studente beskikbaar?
Sol-Tech beskik tans nie oor eie behuising nie. ’n Lys met privaat akkommodasie in die omgewing is vir studente op die web beskikbaar by https://sol-tech.co.za/verblyf/.

Ouers kan die betrokke persone kontak vir reëlings en kostes. Studente wat vanaf 2021 by Sol-Tech gaan studeer, word aangeraai om akkommodasie naby die nuwe kampus in Waterkloof te soek.

VERBLYFBLAD

ALGEMENE NAVRAE

Ek het ’n navraag oor ’n rooiseël. Wie kan ek kontak?
Vir enige rooiseël of werkgewer- en plasingverwante navrae, kontak info@ajani.co.za of 0861-999-880.
Wie kan ek kontak in verband met eksamenuitslae en vakke?
Teoretiese fase: Tuine-kampus (012-755-5255, 012-755-7118 of 012-155-5687).

Praktiese fase: Hoofkampus (0861-999-880).

STAKING VAN STUDIES

Hoe kanselleer ek my studies?
Studente wat studies wil staak, moet ’n stakingsvorm (beskikbaar by navrae@sol-tech.co.za) voltooi en terugstuur aan michelle@sol-tech.co.za.

Indien ’n student klasse bygewoon het, is fooie steeds betaalbaar. Studies kan nie mondelings of per telefoon gestaak word nie. Slegs skriftelike stakings word as geldig beskou.

AANBIEDINGSMODEL

Bied Sol-Tech kort kursusse aan?
Sol-Tech bied tans slegs voltydse kursusse aan. Sol-Tech doen tans ondersoek na die moontlikheid om kort kursusse by die nuwe kampus in Waterkloof aan te bied.
Is daar ander Sol-Tech kampusse in die land?
Die enigste kampus is tans geleë te Kirkney in Pretoria-Tuine. Vanaf Januarie 2021 verskuif alle huidige kampusaktiwiteite na die nuwe kampus te Waterkloof.

PROGRAMAANBOD

Bied Sol-Tech afstand studies aan?
Die beroepskwalifikasie word slegs as ’n voltydse voldagkursus aangebied. Die oorbruggingsprogram het twee afleweringsmodelle in die vorm van aanlynklasse:

(1) Voltyds via afstand (13 weke met elektroniese klasse bedags)

(2) Deeltyds via afstand (6 maande)

Stuur gerus ’n e-pos na navrae@sol-tech.co.za vir enige navrae.

Sentrums is beskikbaar in die volgende dorpe:
  • Bethlehem
  • Worcester
  • Naboomspruit
  • Klerksdorp
  • Wolmaranstad
Bied Sol-Tech ambagte soos loodgieter of ketelmaker aan?
Nee. Die volgende ambagte word aangebied: Elektries, Pas en draai, Gereedskapmaker, Meulmaker, Trekkerwerktuigkunde, Dieselwerktuigkunde en Sweis.

Drie nuwe kursusse word vanaf 2022 in die vooruitsig gestel. Hou gerus die media dop vir verdere besonderhede.
Is die elektriese ambag wat Sol-Tech aanbied dieselfde as Elektronika?
Nee, hoewel studente basiese elektronika gedurende hulle opleiding doen.
Bied Sol-Tech ingenieurswese aan?
Sol-Tech bied tans slegs tegniese ambagte aan wat met aanvullende studies tot ‘n ingenieurskwalifikasie kan lei.
Waar doen studente die teoriegedeelte van die kwalifikasie?
Teoretiese aanbieding vind tot einde 2020 op die Tuine-kampus plaas wat geleë is op die gronde van die Hoër Tegniese Skool (HTS) Tuine in Pretoria-Tuine, naby die hoofkampus.

Vanaf Januarie 2021 word alle opleiding by die nuwe kampus te Monumentpark aangebied.
Word die beroepskwalifikasies internasionaal erken?
Die leerinhoude vergelyk baie goed met die leerinhoude van ander lande soos Australië en Amerika en daar betaan selfs erkenningsooreenkomste tussen Suid-Afrika en sommige lande. Studente word egter aangeraai om self by die ambassade van die land van oorweging navraag te doen.

Dikwels word keuringstoetse geskryf wat daarop gemik is om die aansoeker se bevoegdheid te bepaal voordat erkenning aan ‘n Suid-Afrikaanse kwalifikasie verleen word.