• Meer oor Sol-Tech

  Wie is Sol-Tech?

  Sol-Tech is ʼn privaat tegniese opleidingsinstelling wat op Christelike waardes gefundeer is en Afrikaans as onderrigmedium gebruik. Sol-Tech bied formele opleiding in die volgende ambagte aan: Elektrisiën, Meulmaker, Dieselwerktuigkundige, Passer-en-draaier, Sweiser, Trekkerwerktuigkunde, Gereedskap- en Setmaatmaker. Die kollege beoog om mettertyd kursusse in ander skaars vaardighede ook aan te bied. Die hoofkampus is in Kirkney, Pretoria, geleë. Die personeel van Sol-Tech fasiliteer die onderrig van N1- en N2-vakke op die perseel van HTS Tuine.

  Sol-Tech se studente beskik outomaties oor meer skaars en kritiese vaardighede en is daarom meer indiensneembaar. Hulle het gevolglik toegang tot beter werksgeleenthede ten spyte van regstellende aksie in Suid-Afrika en kan ook ’n daadwerklike bydrae lewer om die groeiende vaardigheidskrisis in die land hok te slaan.

  Solidariteit beplan om in die nabye toekoms ʼn kampus te ontwikkel wat Sol-Tech in staat sal stel om sy kursusse uit te brei en ander skaars vaardighede ook daarby in te sluit.

  Wat is skaars vaardighede?

  In die moderne wêreld is dit noodsaaklik dat elke nuwe geslag beter as die vorige geslag opgelei word. Die uitdaging is dat die opleidingslandskap in Suid-Afrika radikaal verander het en dat Afrikaners daarby moet aanpas of verarm. Naskoolse opleiding raak vir baie jongmense ’n duur en kwalik bereikbare luukse wat al hoe moeiliker toeganklik is. Die omwenteling van 1994 is een van die redes hiervoor. Daar is so bemagtig, getransformeer en reggestel, dat die vaardigheidstekort in die land reeds krisisafmetings aangeneem het. Volgens ekonome se berekening was daar in 2006 reeds 300 000 oop poste wat weens ’n kundigheidstekort nie gevul kon word nie.

  Missie

  Ons verwesenlik drome deur opleiding.

  Sol-Tech is ʼn Afrikaanse tegniese opleidingsinstelling sonder winsmotief en is deur die Solidariteit Beweging tot stand gebring. Sol-Tech hang ʼn Christelike waardestelsel aan en word volgens gesonde sakebeginsels en beginsels van korporatiewe regering bestuur.

  Sol-Tech maak jongmense indiensneembaar deur hulle in kritieke en skaars vaardighede op te lei.

  Sol-Tech word gedryf deur ʼn strewe na uitnemendheid.

  Sol-Tech is ʼn inklusiewe, eg-Suid-Afrikaanse opleidingsinstelling met Afrikaans as voertaal. Sol-Tech help mense vanuit alle sfere en ouderdomsgroepe, maar gee voorkeur aan Solidariteit-lede en hulle gesinne.

  Ons lei op in jou belang.

  Flip Buys: “Ons doel is om mense vir hul roepings toe te rus en nie net vir hul beroepe nie. ʼn Goeie tegniese kwalifikasie verseker ʼn werk, maar ʼn gevormde karakter verseker ʼn loopbaan wat ʼn verskil in mense se lewens en aan die welvaart van die land maak.”

   

  Watter opleidingsmodel volg Sol-Tech?

  Die totale vakleerlingopleiding duur ongeveer drie jaar, waarna ’n finale vaktoets vir die gesogte rooiseël-kwalifikasie afgelê word. Om toelating tot studie by Sol-Tech te verkry, moet aansoekers oor minstens ʼn graad 9-sertifikaat met 50% in Wiskunde en Wetenskap beskik, hoewel studente met graad 10 voorkeur geniet Die opleiding begin dan by ʼn interne oorbruggingskursus waarin 50% in elke vak behaal moet word om te slaag. Hierna volg ʼn nasionale N1-sertifikaat met 4 vakke, gevolg deur ʼn nasionale N2-sertifikaat met 4 vakke, en eers dan betree studente die tegniese werkwinkels van Sol-Tech om intensiewe praktiese opleiding oor ongeveer 30 weke te ontvang. Hierna volg ʼn tydperk van ongeveer 85 weke by ʼn SETA-goedgekeurde werkgewer en na afloop van hierdie minimum tydperk is die student gereed om te begin met die formele voorbereiding tot die aflê van ʼn formele vaktoets. Sol-Tech se plasingsmaatskappy, Ajani, is behulpsaam met die plasing van studente by SETA-goedgekeurde werkgewers. Lees meer oor die diens wat Ajani bied elders op hulle webblad.
  soldiagram